W restauracji należy zamontować wiele różnych systemów przeciwpożarowych, aby zminimalizować ryzyko pożaru i zapewnić bezpieczeństwo dla pracowników i klientów. Oto kilka systemów przeciwpożarowych, które powinny być zainstalowane w restauracji:

  • Systemy alarmowe – powinny być zainstalowane w restauracji, aby ostrzegać ludzi w przypadku pożaru. Systemy alarmowe powinny być wyposażone w czujniki dymu, które wykrywają obecność dymu i natychmiastowo aktywują alarm.
  • Gaśnice – gaśnice powinny być umieszczone w łatwo dostępnych miejscach i powinny być regularnie sprawdzane, aby upewnić się, że są w dobrym stanie. Gaśnice powinny być odpowiednie do rodzaju pożaru, który może się pojawić w restauracji. Na przykład, jeśli w restauracji używany jest tłuszcz, to powinna być użyta gaśnica klasy F.
  • Systemy wentylacyjne – systemy wentylacyjne powinny być odpowiednio zaprojektowane i zainstalowane, aby minimalizować ryzyko pożaru. Systemy te powinny być regularnie czyszczone, aby uniknąć nagromadzenia tłuszczu i innych substancji łatwopalnych.
  • Sprinklery – systemy sprinklerów to automatyczne systemy gaśnicze, które mogą pomóc w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się pożaru. Sprinklery powinny być odpowiednio zainstalowane, aby zapewnić maksymalną ochronę przed pożarem.
  • Oświetlenie awaryjne – oświetlenie awaryjne powinno być zainstalowane w restauracji, aby umożliwić bezpieczne ewakuowanie klientów i pracowników w przypadku pożaru lub awarii prądu.
  • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa pożarowegorestauracja powinna posiadać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, które zawierają informacje na temat ewakuacji, korzystania z gaśnic i innych systemów przeciwpożarowych oraz postępowania w przypadku pożaru.

Elementy z których się składa dobrej jakości system przeciwdymowy

ochrona przeciwpożarowa w restauracji
ochrona przeciwpożarowa w restauracji

Dobry jakościowo system przeciwdymowy składa się z kilku elementów, w tym:

Klapy dymowe – służą do przeprowadzania dymu i ciepłego powietrza z pomieszczeń, w których wybuchł pożar, na zewnątrz budynku. Klapy dymowe muszą być zainstalowane w odpowiednich miejscach, aby umożliwić skuteczne odprowadzenie dymu i ciepłego powietrza, a także zapobiec jego powrocie do budynku. Klapy dymowe muszą być wytrzymałe i wykonane z materiałów o wysokiej odporności na ogień.

Klapy zwrotne – służą do regulowania przepływu powietrza między różnymi pomieszczeniami w budynku. Klapy zwrotne są ważnym elementem systemu przeciwdymowego, ponieważ umożliwiają kontrolowanie ruchu dymu i zapobiegają jego rozprzestrzenianiu się na inne części budynku.

Filtry antyodorowe – służą do usuwania nieprzyjemnych zapachów i innych zanieczyszczeń z powietrza, które mogą powstać w wyniku pożaru. Filtry antyodorowe są ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i klientów, ponieważ mogą zapobiec zatruciom i innym problemom zdrowotnym.

Sterownik systemu przeciwdymowego – jest to urządzenie, które steruje pracą klapy dymowej, klap zwrotnych i innych elementów systemu przeciwdymowego. Sterownik musi być precyzyjny i niezawodny, aby zapewnić skuteczne działanie systemu.

Czujniki dymu i temperatury – są to urządzenia, które wykrywają obecność dymu i podwyższenie temperatury w pomieszczeniach. Czujniki muszą być umieszczone w odpowiednich miejscach i działać niezawodnie, aby umożliwić szybkie wykrycie pożaru i aktywowanie systemu przeciwdymowego.

Przewody wentylacyjne – służą do odprowadzania dymu i ciepłego powietrza na zewnątrz budynku. Przewody wentylacyjne muszą być wykonane z materiałów o wysokiej odporności na ogień i mieć odpowiednią średnicę, aby umożliwić skuteczne odprowadzanie dymu i ciepłego powietrza.

Pożary w restauracjach to niestety częsta sytuacja

Częstość występowania pożarów w restauracjach w Polsce zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj działalności, wyposażenie i instalacje, kultura przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz innych uwarunkowań lokalnych.

Według raportów Państwowej Straży Pożarnej, w latach 2018-2020 w Polsce odnotowano około 1800 pożarów w obiektach gastronomicznych, w tym restauracjach. Jednakże, ta liczba nie uwzględnia niezarejestrowanych przypadków, które mogą się zdarzać.

Dlatego też, jako właściciel lub pracownik restauracji, należy zawsze przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, takich jak regularne przeglądy i konserwacja systemów przeciwdymowych, odpowiednie przechowywanie materiałów łatwopalnych, szkolenie personelu z zakresu postępowania w razie pożaru oraz inne ważne czynności, które pomogą zminimalizować ryzyko pożaru i zapewnić bezpieczeństwo dla pracowników i klientów restauracji.

Korzystanie ze świetlików dachowych ma znaczenie w przypadku pożaru

Świetliki dachowe w restauracji mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zarówno pozytywny, jak i negatywny.

Pozytywny wpływ świetlików dachowych polega na tym, że umożliwiają one wpływ naturalnego światła do pomieszczeń, co może przyczynić się do zmniejszenia kosztów energii elektrycznej i poprawy komfortu wizualnego. Ponadto, świetliki dachowe mogą działać jako element wentylacji naturalnej, co pozwala na redukcję temperatury wewnątrz pomieszczenia oraz poprawę jakości powietrza, co z kolei może przyczynić się do zapobiegania powstawaniu zagrożeń związanych z przegrzaniem pomieszczenia.

Jednak, negatywny wpływ świetlików dachowych polega na tym, że w przypadku pożaru, mogą one działać jak komin, umożliwiając szybkie rozprzestrzenienie się ognia. Dlatego ważne jest, aby świetliki dachowe były wyposażone w specjalne systemy przeciwpożarowe, takie jak klapy dymowe lub inne rozwiązania techniczne, które zapobiegną rozprzestrzenianiu się dymu i ognia przez świetlik. Ponadto, należy pamiętać, że świetliki dachowe nie mogą być umieszczane w miejscach, w których istnieje ryzyko nagromadzenia się łatwopalnych gazów lub par, co może zwiększyć ryzyko pożaru.

Dlatego, jeśli planujesz zainstalowanie świetlików dachowych w restauracji, ważne jest, aby skonsultować się z odpowiednim specjalistą ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego, który pomoże Ci dobrać odpowiednie rozwiązania techniczne i zabezpieczenia przeciwpożarowe, aby zapewnić bezpieczeństwo dla pracowników i klientów restauracji.

Kilka słów o przepisach ppoż. w gastronomii

W Polsce, przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gastronomii reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 394). Ustawa ta nakłada na właścicieli i użytkowników budynków, w tym na właścicieli i operatorów restauracji, obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W zakresie gastronomii, przepisy te regulują wymagania dotyczące wyposażenia w systemy przeciwdymowe, tj. klapy dymowe, klapy zwrotne oraz filtry antyodorowe, a także wymagania dotyczące przestrzegania zasad przechowywania materiałów łatwopalnych i stosowania sprzętu kuchennego, który jest bezpieczny w użyciu. Właściciele restauracji są również zobowiązani do regularnych przeglądów i konserwacji instalacji przeciwpożarowych oraz do szkolenia personelu w zakresie postępowania w razie pożaru.

Ponadto, przepisy te wymagają, aby każda restauracja posiadała plan ewakuacji, który powinien być wywieszony w widocznym miejscu, a personel powinien być przeszkolony w zakresie jego stosowania. Właściciele restauracji powinni również zadbać o to, aby budynek był wyposażony w odpowiedni sprzęt gaśniczy, a także powinni przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego.

W razie niestosowania się do wymagań dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego, właścicielom restauracji grożą kary finansowe oraz inne konsekwencje prawne. Dlatego ważne jest, aby właściciele restauracji zapewniali odpowiedni poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego w swoich obiektach i przestrzegali wymogów prawnych.

Drobne podsumowanie tematu bezpieczeństwa ppoż. w Restauracji

Klapa dymowa w restauracji
Klapa dymowa w restauracji

Z przedstawionych argumentów wynika, że bezpieczeństwo przeciwpożarowe w restauracji jest bardzo ważne, a wiele czynników może wpłynąć na ryzyko pożaru, takich jak wyposażenie i instalacje, kultura przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także czynniki lokalne.

Dobrze zaprojektowany system przeciwdymowy, w skład którego wchodzą klapy dymowe, klapy zwrotne oraz filtry antyodorowe, może pomóc w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się dymu i ognia, a tym samym zmniejszać ryzyko pożaru w restauracji.

W przypadku instalacji świetlików dachowych w restauracji, ważne jest, aby były one wyposażone w specjalne systemy przeciwpożarowe, takie jak klapy dymowe, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia przez świetlik. W przypadku nagromadzenia się łatwopalnych gazów lub par, świetliki dachowe nie powinny być instalowane w określonych miejscach.

Właściciele i pracownicy restauracji powinni również przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, takich jak regularne przeglądy i konserwacja systemów przeciwdymowych, odpowiednie przechowywanie materiałów łatwopalnych, szkolenie personelu z zakresu postępowania w razie pożaru oraz inne ważne czynności, które pomogą zminimalizować ryzyko pożaru i zapewnić bezpieczeństwo dla pracowników i klientów restauracji.

Zadzwoń! Teraz ;-)