Dane Osobowe – Informacje

Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Krzysztof Spętany prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „Restauracja Pod Kasztanami” Krzysztof Spetany.
  2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wolności 190, 41-800 Zabrze lub email: biuro@kasztanyzabrze.pl
  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO
  4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania oferty; realizacji umowy, zamówienia oraz ich rozliczenia a także dostarczenia usług oraz towarów.
  5. Pana/Pani dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji opisanych w przepisach powszechnie obowiązujących. Dostęp do danych będą mieli jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy/zleceniobiorcy Administratora.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przygotowania oferty, zawarcia umowy, zamówienia i jej wykonania. Nie podanie danych uniemożliwi przygotowanie oferty, zawarcia umowy, zamówienia i jej wykonania.
  9. Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany w tym profilowane.
Zadzwoń! Teraz ;-)