Monitoring Wizyjny – Informacje

Na terenie „Restauracji Pod Kasztanami: p6rowadzony jest monitoring wizyjny z zapisem obrazów. Monitoring jest prowadzony w celu zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz dla poprawy ochrony osób i mienia przebywających na terenie naszej restauracji..

INFORMACJA O MONITORINGU

  1. Na terenie restauracji jest monitoring wizyjny z zapisem obrazów.

  2. Administratorem systemu monitoringu jest Krzysztof Spętany, jako właściciel Restauracji Pod Kasztanami

  3. Monitoring jest prowadzony w celu zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie restauracji.

  4. Zapisane obrazy z monitoringu przechowywane są przez okres do 10 dni, a po jego upływie automatycznie kasowane przez system. Jeżeli na terenie Restauracji doszło do zdarzenia, które można nazwać niepożądanym lub nawet przestępstwem, o którym Administrator Systemu Monitoringu zostanie poinformowany w okresie tych 10 dni to sporządzana jest kopia zapisanych obrazów dla potrzeb osób prowadzących postępowanie wyjaśniające lub organów prowadzących dochodzenie.

  5. Każda osoba, która została nagrana przez system monitoringu w czasie, o którym mowa w pkt. 4 ma prawo na umotywowany wniosek do wglądu do nagrań. Samo nagranie przez system pobytu na terenie restauracji nie jest podstawą do wglądu do nagrań ponieważ każdy wchodzący na teren restauracji jest uprzedzony o prowadzonym monitoringu za pomocą tablic informacyjnych znajdujących się przy wejściach. Stąd jego zachowanie nie powinno odbiegać od przyjętych zasad przebywania w miejscach publicznych. Natomiast można skorzystać ze swoich praw wglądu do zapisanych obrazów jeżeli stwierdzimy, że doszło do zdarzenia, którego nie mogliśmy przewidzieć i stąd możemy czuć się skrępowani zaistniałą sytuacją, a która może naruszać pozytywny wizerunek zainteresowanego. W przypadku, gdy byliśmy świadkiem zdarzenia, którego wynikiem było naruszenie obowiązków pracowniczych lub przestępstwo to nie możemy skorzystać z prawa skasowania wizerunku z zapisu ponieważ obrazy te zostają zabezpieczone dla potrzeb uprawnionych organów dochodzeniowych.

  6. Do podglądu zapisanych obrazów upoważnieni są:

    1. Administrator systemu monitoringu

  7. Monitoringiem wizyjnym objęte są tereny parkingowe zlokalizowane na terenie restauracji.

Zadzwoń! Teraz ;-)